Frågor & Svar

Varför har Wästbygg Gruppen infört en visslarfunktion?

Vi inför en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som exempelvis korruption, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker intern kanal för dem som misstänker missförhållanden; att snabbt få reda på misstankar; att öka allmänhetens förtroende och Wästbygg Gruppens trovärdighet både internt och externt.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Wästbygg Gruppen. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

En visslarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara olagliga aktiviteter, finansiella bedrägerier, mutor eller korruption, jäv, allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa samt allvarlig påverkan på Wästbygg Gruppens vitala intressen.

Då Wästbygg Gruppen på inget sätt accepterar diskriminering och kränkningar av något slag inkluderas även denna typ av övergrepp inom ramen för visslarfunktionen.

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Datainspektionens föreskrift innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Vad kan man inte anmäla?

Visslarfunktionen omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via ordinarie rapporteringsvägar. 

Gällande diskriminering och kränkningar finns ingen begränsning på vem som kan anmälas.

Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 kan en visslarfunktion bara användas för att anmäla misstankar om oegentligheter som gäller personer i ledande ställning eller personer som har en nyckelposition inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Alla anmälningar bedöms av Wästbygg Gruppens Etiska Råd, som beslutar om en utredning skall inledas och om den skall göras antingen internt eller externt beroende på ärendets art.

Hur hanteras mina kontaktuppgifter?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Wästbygg Gruppens säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. 

Kontaktuppgifter används för att Wästbygg Gruppen ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning. 

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få uppföljning i ditt ärende. 

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du klicka på knappen ”Gå till uppföljning” på startsidan. För att få tillgång till uppföljande information måste du ha ditt ärendenummer och din verifieringskod som du får när du lämnar din anmälan.

Hur lämnar jag min anmälan?

Du lämnar anmälan genom att fylla i det förberedda frågeformuläret