Välkommen till Wästbygg Gruppens Visslarfunktion

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Wästbygg Gruppen.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Wästbygg Gruppen.

Wästbygg Gruppen uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.


Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Frivillig kontaktinformation (ex. namn, telefonnummer, e-postadress)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller om du vet att det finns dokumentation och i så fall vad och var.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vem och vad kan anmälas?

Wästbygg Gruppens visslarfunktion är till för att tillgodose att vi på alla sätt kan bidra till att motverka oegentligheter och missförhållanden på någon av våra arbetsplatser eller organisationer som rör:

 • Olagliga aktiviteter
 • Finansiella bedrägerier (ex, oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
 • Mutor eller korruption
 • Jäv
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
 • Allvarlig påverkan på koncernens vitala intressen
 • Diskriminering, trakasserier och kränkningar

Sverige har lagstiftning som berör ovanstående temat inom flera områden, exempelvis den så kallade Visselblåsarlagen (Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden), men även inom arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Visslarfunktionen avser inte omfatta eller ge skäl till att anmäla någon för exempelvis samarbetssvårigheter, alkohol- eller drogproblematik eller för mindre allvarliga arbetsmiljöproblem. Sådana problem ska hanteras via ordinarie interna rutiner och riktlinjer (tex,. disciplinära åtgärder samt rehabiliteringsrutiner).

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden skickas omgående till vår visselansvarige kontaktperson på Setterwalls Advokatbyrå.

Setterwalls kontaktperson rapporterar ärendet till Wästbygg Gruppens Etiska råd genom koncernens CFO/vVD. Skulle medlem av Etiska rådet vara berörd av anmälan kontaktas istället Koncernchef eller Styrelseordförande direkt.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

Alla ärenden hanteras individuellt och i första hand av Wästbygg Gruppens Etiska råd, som beslutar om hur den enskilda anmälan skall utredas och hanteras.

Wästbygg Gruppen registrerar inga IP-adresser.